Fen Edebiyat Fakültesi , Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü


Muhittin ELİAÇIK

Prof.Dr.
Muhittin ELİAÇIK


 
meliacik63@kku.edu.tr         4133
Kırıkkale ÜniversitesiKişisel Bilgiler

Akademik Birimi  :  Fen Edebiyat Fakültesi
Bölümü  :  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Anabilim Dalı  :  Eski Türk Edebiyatı
Yabancı Diller  :  Farsça, Arapça,İngilizce
Mesleki İlgi Alanları  :  Klasik Türk Edebiyatı, Osmanlı arşiv belgeleri, Türk tıp tarihiİletişim Bilgileri

İş Adresi  :  Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Oda Numarası  : 
  Dahili Telefonu 1  :  03183574242 / 4133
  Dahili Telefonu 2  :  /
  Direkt Telefonu  :  03183574242/4108
  E-Posta  :  meliacik63@kku.edu.tr
  Web Adresi  : Eğitim

Lisans  :  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Y.Lisans  :  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı
Doktora  :  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk EdebiyatıVerdiği Dersler

Akademik Birim Bölüm Ders Adı
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Osmanlı Metinlerine Giriş-I,II
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim Bölümü Osmanlı Türkçesi-I,II
Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Türk Ed.Şerh Metodu
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Tasavvuf Edebiyatı-I,II
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı-II,III,IV,V,VI
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Edebiyat Bilgi ve Teorileri-II
Sosyal Bilimler Enstitüsü Metin Tamiri
Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatında Nesir
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Metin Tahlili-I,II
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim Bölümü Eski Türk Edebiyatı-I,II
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Güzel Konusma ve Sunus Teknikleri
Sosyal Bilimler Enstitüsü Osmanlı Edebi Metin Çözümlemeleri
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Osmanlı Metinleri-III-IV, V-VI
Sosyal Bilimler Enstitüsü 15.yüzyıl Türk Şiiri
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Cümle ve Metin BilgisiBilimsel Yayınları

Kitaplar
   Tayyarzade Ata Divanı,    Bilge yayınları, Ankara 2005
   Ahmed Remzi Dede:BERGÜZAR,    Bilge Yayınları, Ankara 2001
   Kayseri Pastırmalarının Yapılış Şekli ve Genel Olarak Pastırma ve Sucukların Muayenesi,    Kayseri B.Beld. yayını,Kayseri 1997
   Vak'anüvîs Mehmed Emîn Edîb Dîvânı,    Çizgi Yayınları, 2010
 
Yurtiçi Dergi Yayınları
   Bavyera Devlet Kütüphanesi’nde Mahbubun Sıfatlarına dair risale Miftahü't-teşbih'ten bir intihal mi?,    Türk Kültürü İncelemeleri, Güz 2009, S.21, ss.239-279
   Tokatlı Kânî’nin Hirre-nâme Adlı Mektubu Üzerine,,    TDK Türk Dili, Haziran 1999.
   Osmanlı Belgelerinde Yakın Anlamlı(Sinonim) Kelimeler,,    TDK Türk Dili, Ağustos 2000
   Kânî’den Sadrazam Yeğen Mehmet Paşa’ya Ağır Bir Mektup,,    TDK Türk Dili, Mayıs 2001.
   Şeyhülislam Ebû-Saîdzâde Feyzullah Efendi ve Şiirleri,,    Kırıkkale Üni.,SBE Dergisi, 3/2003.
   Gubârî’nin Zindanda Yazdığı Menâsikü’l-Hacc Mesnevisi,,    İlmî Araştırmalar S.17, Güz 2004.
   Edebiyat Tarihimize Işık Tutan Bir Eser: Atâ Tarihi’nin 4-5.Ciltleri, ,    İlmî Araştırmalar S.20,Güz 2005
   Enderunlu Atâ ve Şiirleri,,    Osmanlı Araştırmaları(The Journal of Ottoman Studies), S.26, İstanbul 2005.
   Bir Türkçe Öğrenme Kılavuzu Bürûc-ı Fünûn ,    İlmî Araştırmalar S.23, Bahar 2007.
   Tayyarzâde Atâ’nın Mevlevîliği Yorumlayışı,    İlmî Araştırmalar S.24, Güz 2007.
   Bavyera Devlet Kütüphanesi’nde Mahbuba Ait Benzetme Lafızlarını Açıklayan Bir Risale,    İlmi Araştırmalar, Bahar 2008, S.25, ss.57-67
   Şemsi Paşa’nın manzum ve muhtasar Vikâyetü’r-rivâye tercümesi,    Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2009/II, ss.16-49
   Lufullah bin Fazlullahın Kamilü't-tabir Tercümesi ve Şehirlerle İlgili Yorumlar,    Diriözler Armağanı,GÜ Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi, 2003, ss.175-183
   Denizlili Köralizade Esad Efendi'nin Mir'at-ı Feraiz'i,    Diyanet İlmi Dergi, 44/4, Ankara 2008
   Lefkose Kalesinin Fethini İlk Elden Anlatan Mühim Bir Mektup,    SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.26, Bahar 2009, ss.21-38
   Sevgilinin Vücut Organları Üzerine Bilinmeyen Bir Risale,    Beden Kitabı, Kitabevi Yayıncılık, ss.29-38, 2009
   Nasihat Kitaplarında Hediye ve İthaf,    Hediye Kitabı, Kitabevi Yayıncılık, ss.483-496, İstanbul 2007.
   Tercüme ile şerhin iç içe bulunması: Şemsi Paşa'ın manzum VİKÂYE tercümesi,    Turkish Studies International Periodical 4/6 2009, ss.95-119
   Milli Mücadele Yıllarında Dilek Mecmuası’nda Yayınlanan “Hititlere Dair” yazı dizisi,    Çorum Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 2010/1, ss.11-60
    Fuzûlî'nin Sıhhat u Maraz'ında Ahlât-ı Erbaanın İşlenişi ve Bir Tıp Eseri Terceme-i Hulâsa-i Tıb ile Mukayesesi,    Türkiyat Araştırmaları Dergisi,27/Bahar 2010,ss.131-147
   Bayerische Staatsbibliothek'te Pertevniyal Valide Sultan Vakfına ait arşiv belgeleri,    Vakıflar Dergisi, 2010/33, ss.67-88
   Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin II.Abdülhamid Döneminde Muzır Neşriyat Sayılması,    Divan Edebiyatı Araştırmaları, 3/2009, ss.47-62.
   Ahmed Remzi Dede'nin bir günlük Karaman seyahatnâmesi,    İmaret Dergisi, Sayı 2, Temmuz 2010.
   Derviş Siyahi-i Larendevi'nin Manzum Mecma'-ı Tıbb'ı,    İmaret Dergisi, S.4, ss.76-80, Karaman 2011
   Vikâyetü’r-rivâye'nin Türkçe tercümeleri ve Şemsi Paşa’nın manzum tercümesi,    Diyanet İlmi Dergi, 47/1, Ankara 2011
   Sevginin Kaynağı Zamirin Ötesindedir,    Eskişehir Valiliği ESKİyeni Dergisi, Mayıs 2011
   Selçuknâme'de Edebî Savaş Tasvirleri,    KÜ Sosyal Blimler Dergisi, Ocak 2011, ss.105-126.
   Çerkeşizade Muhammed Tevfik Efendi'nin Vatan Kasidesi,    Karatekin Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 2011, ss.51-73
   Jön Türk Basınında Dini Zeminde Muhalefet,    Turkish Studies,Volume 6/3 Summer 2011, s.75-81
   Osmanlıda Manzum Fetvâ Geleneği,    Türkiyat Mecmuası, 21/2 (2011), ss.105-146
   Osmanlı'da Manzum Fetvâlar ve Edebî Değerleri,    Turkish Studies, 7/1 Winter 2012, p.41-56
    Şeyhülislâm Bahâî Mehmed Efendi'nin Manzum Fetvaları,    SÜ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Bahar 2012, s.1-20
   Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kalıplaşmış Zarf, Sıfat, Edat vd. İfadeler ,    Turkish Studies, 7/3, Summer 2012, p. 1123-1158
   Baklavanâme,    The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 5/4, p.1-9, August 2012
   Osmanlı Belgelerinde Klişe Zarflar,    İDİL, 2012, 1/2, pp.92-124.
   Şeyhülislam Bostanzade Mehmed Efendi ve Nazmen Verilmiş Fetvâları,    Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 35-50.
   Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye Risalesinde İnci Üzerine Açıklamalar,    The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, Volume 5 Issue 6, p.189-203, December 2012.
   Şifâ’iyye Adlı Esere Göre Dağ Keçisi Ve Yılanda Panzehir Özellikli Taşlar,    İDİL, 2012, Cilt 1, Sayı 5 / Volume 1, Number 5 ss.8-31.
   Tezkire Yazarı Rıza ve Nazmen Verilmiş Fetvâları,    Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Güz 2012, Sayı 32, ss.1-13.
   Lutfullah Halîmî’nin Tecnis, Mecaz ve Teşbihler Üzerine Risalesi ,    İDİL, 2013, 2/8, s.52-64.
   Bazı Belagat Kitaplarında Mecâz-ı Mürselin Tanım ve Tasnifi Üzerine Bir Karşılaştırma,    Turkish Studies, V. 8/9, Summer 2013, s.37-47.
   Belâgat Kitaplarında Mürâ’ât-ı Nazîr’in (Tenâsüb) Tarif ve Tasnifi,    TEKE Uluslararası Dergi, 2/4, 2013, s. 198-205.
   Osmanlı’da Nazmen Verilmiş Fetvâlar ve Fıkhî İçerikleri,    IJLA (International Journal of Language Academy), 1/1, Winter, 2013, s.39-53.
   Türkçe-Arapça Manzum Bir Lügat: Müfîdü’l-Müstefîdîn ve Büyük İstinsâhî Farklar,    Turkish Studies, V. 8/13, Fall 2013, s.81-93.
   Belagat Kitaplarında “Teşbîh”in Tanım ve Tasnifi,    Turkish Studies - V.8/8, Summer 2013, s.565-581.
   Tarihçi Atâ’nın Atçılık İle İlgili Eseri: Tuhfetü’l-Fârisîn Fî-Ahvâli Huyûli’l-Mücâhidîn,    Turkish Studies, 8/7, Summer 2013, s. 149-156.
   Hocazâde Şeyhülislâm Ebu Saîd Mehmed Efendi ve Manzum Fetvâları,    Journal of History School, Aralık 2013, s.339-350.
   Bazı Belagat Kitaplarında Tecnîs Hakkında Bir Araştırma,    DEDE KORKUT, S.4, 2013, s. 75-86.
    Şeyhülislam Hoca Sadeddîn Efendi ve Manzum Fetvâları,    ASOS JOURNAL, 1/1, Aralık 2013, s. 276-285.
   Bazı Belagat Kitaplarında Müşâkele Sanatının Tanım ve Tasnifi,    Kırıkkale Üni. SBE Dergisi, Temmuz 2013.
    Belagat Kitaplarında İstihdam Sanatının Tarif ve Tasnifi,    İJLET (International Journal of Languages Education and Teaching), December / 2014, s.101-108.
    Belâgat Kitaplarında Tevcih Sanatının Tarif ve Tasnifi,    Turkısh Studıes, V. 9/12, Fall 2014, s. 161-167,
   Lâle Devri Şeyhülislâmı Yenişehirli Abdullah Efendi ve Manzum Fetvası,    IJLA (International Journal of Language Academy), 2/4, Winter, 2014, s.86-93.
   Hacda Dilenen Tekrurîlerle İlgili Osmanlı Arşiv Belgeleri,    Journal of History School, 7/XX, Aralık 2014, s.251-269
   Belagat Kitaplarında Tekrîr Sanatının Tarif ve Tasnifi,    Asos Journal, 2/7, Aralık 2014, s.1-7.
   Ermeni İsyanları Karşısında Bölge Ahalisi ve Diyarbakır Ahalisinin Tavrı,    Yeni Türkiye, Eylül-Aralık 2014, s.1997-2004.
   Belagat Kitaplarında Mutâbakat(Tezat) Sanatı,    İJLA (International Journal of Language Academy), V.3/3 Autumn, 2015, p.37-49.
   Belâgat Kitaplarında İsti’âre’nin Tarif ve Tasnifi,    Asos Journal, Yıl:3, S.21, Aralık 2015, s.7-30.
   Belagat Kitaplarında Akis Sanatının Tarif ve Tasnifi,    Journal of History School, 8/XXIV, s.121-133 (December 2015)
   Belagat Kitaplarında Lüzûmu mâ-lâ-yelzem'in Tarif ve Tasnifi,    IJLET, 3/3, s.421-428 (December 2015)
   Belagat Kitaplarında Müzâvece Sanatının Tarif ve Tasnifi,    TİDSAD, 2/5, s.12-17, (Aralık 2015)
 
Uluslararası Bildiriler
   Selçuknâme’de Sıralı Cümleler,    V.Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-26 Eylül 2004, Ankara.
   Aşık Ahmed’in Câmiü’l-Ahbâr’ında Velîlerin Ölüm Karşısında Tavırları,    Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, MÜ Türkiyat AE. 24-25 Kasım 2004.
   Enderun Şairlerinin Rütbe Unvan ve Meslekî Konumları,    II. Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, CBÜ, 11-13 Kasım 2005, Manisa
   Tayyarzâde Atâ’da Mevlevîlik-Alevîlik Konusu,    Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhaneler Sempozyumu, 19-21 Aralık 2005, Manisa
   Ermeni Asıllı Şair Mahcûbî ve Şiirlerinde İslâmî Görüşler,    I. Uluslararası Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı, Erciyes Üniversitesi, 20-22 Nisan 2006, Kayseri
   Bir Türkçe Öğrenme Kılavuzu Bürûc-ı Fünûn,    Büyük Türk Dil Kurultayı, Bilkent Üniversitesi, 26-27 Eylül 2006
   Denizlili Es’ad Alizâde’nin Mir’ât-ı Ferâiz’i,    Uluslar arası Denizli Sempozyumu, 6-7 Eylül 2006, Denizli
   Bir Türkçe Öğrenme Kılavuzu Bürûc-ı Fünûn'da Bir tabiple bir balıkçının tartışması,    Uluslar arası Türk Kültüründe Av ve Avcılık Sempozyumu, MÜ Türkiyat Enstitüsü, 15-16 Kasım 2006
   Bayerische Staatsbibliothek’te Mahbubun Uzuvlarının Sıfatları Üzerine Bir Risâle,    Uluslar arası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, İÜ Edebiyat Fak. 11-13 Nisan 2007, İstanbul
   Münih’te Üsküdar Paşalimanı Değirmeni ve beylik Ambarların Tamiri Üzerine Arşiv Belgeleri,    Uluslar arası Üsküdar Sempozyumu, 3-4- Kasım 2007, İstanbul
   Tayyarzâde Atâ’nın Alevîlik-Mevlevîlik Yorumu,    II.Uluslar arası Türk Kültür Evreninde Alevîlik ve Bektaşîlik Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 17-19 Ekim 2007
   Bayerische Staatsbibliothek’teBir Bektaşî Şairleri Mecmuası,    II.Uluslar arası Türk Kültür Evreninde Alevîlik ve Bektaşîlik Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 17-19 Ekim 2007
   Şemsi Paşa ile Ebussuud Efendi’nin Manzum Yazışmaları,    Uluslar arası Osmanlı’dan Günümüze Çorum Sempozyumu, Hitit Üniversitesi, 23-25 Kasım 2007
   Cerrah Mes'ud'un Hulasa-i Tıbb'ında İltizami Kipin Kullanımı,    VI.Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-25 Ekim 2008 Ankara
   Jön Türk Basınında Dinî Zeminde Muhalefet/ Opposition on Religious Basis in the Young Turk Press,    1908–2008 Jön Türk Devrimi’nin 100. Yılı/ 1908–2008 Centennial of the Young Turk Revolution, AÜ Siyasal Bilgiler Fak. 28-30 Mayıs 2008
   Cerrah Mes’ûd’un “Tercümetü’l-Hulâsa Fi-Fenni'l-Cirâha”’sı/ Tercümetü’l-Hulâsa Fi-Fenni'l-Cirâha which was written by Cerrah Mes’ûd ,    I.Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi/ 1st International Congress on The Turkish Hıstory Of Medicine 20-24 Mayıs 2008 Konya
   Bayerische Staatsbibliothek Türkçe Yazmalarının Balkan Kökenli Müstensih, Kâtip ve Mütercimleri ,    Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu 5-7 Haziran 2008, Edirne
   Osmanlı Devleti’nde Ermenilerin Ahvali Hakkında Londra’da Ermeni Komitesince Lord Salisbury’e sunulan Layiha,    Erciyes Üni.-Nevşehir Üni. II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 19. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları, 22–24 Mayıs 2008, Kayseri
   İngiliz Sefiri Layard’ın Osmanlı Devleti’ndeki Ermeniler ve Diğer Milletler Hakkında Layihası,    Erciyes Üni.-Nevşehir Üni. II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 19. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları, 22–24 Mayıs 2008, Kayseri
   Kırşehir'de Ahi Evren Zaviyesi Zaviyedarlığı Usulünün Tağyiri Teşebbüsleri,    1. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008 Kırşehir
   Türkiye’de Spor Medyasında Mecazi ve Kinayeli Anlatım,    I.Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Sempozyumu 16-17 Nisan 2009 Kırıkkale
   İzmir’in Kurtuluşunda Mühim Bir Sima: Fahrettin Altay ve İzmir’le İlgili Anıları,    Kuva-yı Milliye’nin 90. Yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu, 7-8 Eylül 2009, İzmir
   Miran Aşireti Reisi Mustafa Paşa'nın Bölgedeki Vukuatıyla İlgili Arşiv Belgeleri,    UA Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2010
   Selçuknâmede savaş tasvirleri,    Uluslararası Selçuklu sempozyumu, 27-30 Eylül 2010, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
   Arşiv Belgelerine Göre Tanzimat’ın Arifesinde İstanbul’da Görülen Ölümcül Hastalıklar ve Karantina Uygulaması,    Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık, 3-6 Kasım 2010, İstanbul.
   Dulkadirli Cemaatlerinin Hasılatına Ait Bir Tahrir Defteri Üzerine,    I.UA Dulkadirli Beyliği Sempozyumu, 29-Nisan-1 Mayıs 2011, Kahramanmaraş
   Evliya Çelebi Seyahatnamesi muzır mıdır?,    I.UA Evliya Çelebi Sempozyumu, Kütahya Valiliği, 23-26 Mart 2011
   Kayseri’de Bulunan Ahi İsa Zaviyesi Ve Vakfıyla İlgili Arşiv Belgeleri,    Uluslararası Ahilik Sempozyumu,20-22 Eylül 2011, Kayseri
   Seyyid Burhaneddin’in Manzum Menâkıbı:Âyîne-i Seyyid-i Sırdân,    Uluslararası Seyyid Burhaneddin Sempozyumu, 30 Eylül-02 Ekim 2011 , Kayseri
   Ahmed Remzi Dede'nin, Sultan Veled'in Kasidesine Yazdığı Şerh: Tuhfetü's-Sâimîn,    Uluslararası Sultan Veled Hz. Sempozyumu Programı, 9-11 Aralık 2011 İstanbul.
   Tayyar Mahmud Paşa-yı Samsunî’nin Sâkînâmesi,    UA Samsun Sempozyumu, 13-16 Ekim 2011
   Şemsi Paşa’nın Vikâye Tercümesinde Kullanılan Tasarruflar,    I.UA Çeviribilim ve Termbilim Kurultayı, 20-21 Ekim 2011, Kırıkkale
   Gürünlü Hacı İsmail Efendi’nin Merace’l-Bahreyn Adlı Manzum Eseri,    UA Gürün Sempozyumu, 23-25 Eylül 2011, Gürün
   Derviş Siyâhî’nin Mecma’-ı Tıbb’ında Deontolojik Hususlar,    V.Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, 11-15 Ekim 2011, İstanbul
   Sinop'ta Hüküm Süren Gazi Çelebi Beyliği Üzerine,    Kuzey Anadolu’da Beylikler Dönemi Sempozyumu, 3-8 Ekim 2011, Kastamonu-Çankırı-Sinop
   Kağızmanlı Yusuf ve Tercüme-i Saatnamesi,    Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2012 Kağızman
   Halvetiye-Şa’baniye Pîr-i Sânîsi Çerkeşî Mustafa Efendi’nin Torunu Muhammed Tevfik Efendi ve Hediyyetü’s-Sıbyan Adlı Eseri,    UA Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2012 Kastamonu
   Türk Edebiyatında Manzum Fetvâlar,    UA Klasik Türk Edebiyatı Sermpozyumu, 10-12 Mayıs 2012, Ordu Ünivesitesi
   Cizre Alayları ve Eşkiyalık,    UA BİLİM DÜŞÜNCE VE SANATTA CİZRE SEMPOZYUMU, 14-15 Nisan 2012, Cizre
   Bir Oruç Hediyesi:Tuhfetü's-saimin,    UA Ramazan Sempozyumu, 13-15 Temmuz 2012, Ümraniye/İstanbul
   Kitab-ı Bahriye’nin Manzum Bölümü Üzerinde İncelemeler,    UA Piri Reis Ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, 26-29 Eylül 2013, İstanbul.
   Türkçe-Arapça Manzum Lügat Müfîdü’l-Müstefîdîn’de İstinsâhî Büyük Farklılıklar,    VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2013, İstanbul.
   Fevzi:Menâkıb-ı Ahmed Ziyaüddin-i Gümüşhanevi,    I.UA A.Z.Gümüşhanevi Sempozyumu, 3-5 Ekim 2013, Gümüşhane.
   Bostanzade Mehmed Efendi’nin Savaştan Kaçmanın Hükmüne Dair Manzum Fetvâsı,    I.UA Türkiyat Sempozyumu, 1-3 Kasım 2013, Çankırı.
   Lozan Mübadelesinde Muhacirlerin Mallarının Tasfiye ve İstimlaki Üzerine Bir İnceleme ,    90.Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu 13-14 Kasım 2013, Ankara.
   Filistin’e Yerleşmek İsteyen Rusyalı Yahudilerle İlgili Arşiv Belgeleri,    Osmanlı'dan Günümüze Filistin Sempozyumu, 28-29 Kasım 2013, TTK, Ankara.
   Resmî-i Kayserî Seyahatnâmesinde Kocaeli ve Çevresine Ait Bilgiler,    Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyum, 2-4 Mayıs 2014.
   Ebubekir Nusret Efendi’nin Ma-hazar Adlı Tubbî Eserin ve Bazı Edebî Tetkikler,    UA Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu, Gümüşhane Üni, 8-10 Mayıs 2014.
   Türk-İran Mezhebî Ayrışmasında Dönüm Noktası Olan Çaldıran Süreci ve Edebiyata Yansımaları,    Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu, 7-10 Mayıs 2014, Kırıkkale
    Bilinmeyen Bir Seyahatnâmede Tüm Yönleriyle İstanbul,    UA Osmanlı İstanbulu-II Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2014
   Gazâyî-i Bosnavî’nin Maksad-ı Aksâ Adlı Eseri,    UA Türk Dili Ve Edebiyati Kongresi, Saraybosna, 23-25 Mayıs 2014.
   Ebubekir Nusret Efendi’nin Ma-hazar Adlı Tıbbî Eseri,    6.UA İslam Tip Tarihi Cemiyeti Kongresi, 23-26 Eylül 2014, Van.
   Resmî-i Kayserî Seyahatnâmesinde.Tokat Çevresine Ait Bilgiler,    UA Tokat Tarihi ve Kültürü Sempoz. 25-26 Eylül 2014.
   Goloğlu’nun Halifelik Adlı Eserinden Hareketle TBMM’de Halifeliğin Konumuna Dair Tartışmalar,    Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu, ATAM, 8-10 Mayıs 2014, Trabzon
   Bayburt’ta Şeyh Eşref Ayaklanması İle İlgili Arşiv Belgeleri,    Tarihi ve Kültürü ile XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2014
   Mecelle Maddelerinde Tezat ve Mukabele Sanatlarının Kullanımı,    Mecelle Sempozyum, Kocatepe Üni. Hukuk Fak. 26-27 Eylül 2014
   Kocaelili Ak Ali ve Fezâil Adlı Nasihat Kitabı, Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu,    3-4 Nisan 2015, Kocaeli
   İslam Kültüründe Çocuklara Hediye Olarak Kitap Yazma Geleneği,    IV. Uluslararası Canik Sempozyumu –Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir-, 15-17 Mayıs 2015, Samsun.
   Dede Korkut Kitabında Tıbbî Konular ve Bunların Eski Tıp Kitaplarıyla Mukayesesi,,    III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi –Dede Korkut ve Türk Dünyası, 19-23 Ekim 2015, Çeşme, İzmir.
 
Ödül,Patent vs.
   Kırıkkale Üniversitesi 2010-2011 akademik etkinlik ödülleri,    Sosyal Bilimler alanında ikincilik ödülü
   Kırıkkale Üniversitesi 2011-2012 akademik etkinlik ödülleri,    Sosyal Bilimler alanında birincilik ödülü
   Kırıkkale Üniversitesi 2012-2013 akademik etkinlik ödülleri,    Sosyal Bilimler alanında birincilik ödülü
   Kırıkkale Üniversitesi 2013-2014 akademik etkinlik ödülleri,    Sosyal Bilimler alanında birincilik ödülü
   Kırıkkale Üniversitesi 2014-2015 akademik etkinlik ödülleri,    Sosyal Bilimler alanında üçüncülük ödülü
   Kırıkkale Üniversitesi 2015-2016 akademik etkinlik ödülleri,    Sosyal Bilimler alanında birincilik ödülü
 
Ulusal Bildiriler
   Kenan Bey ve Eserleri(Asar-ı Ken'an),    I.Kahramanmaraş Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2004, Kahramanmaraş
   Hacılar'da bir nüfus sayımı olayı ve sürgünler,    I.Hacılar sempozyumu, 11-13 Mayıs 2007, Kayseri
   1721 Yılı Kayseri Ganem Sayımı ve Köstere Nahiyesinin Durumu,    I.Tomarza Sempozyumu, 19-22 Haziran 2008, Kayseri
   Köstere Nahiyesi Nize Köyü Ahalisinin Hane-i Avarızı Ödeyememeleri Üzerine Köprü Tamiri Şartıyla Avarız ve Nüzul Vergilerinin Tenzili,    I.Tomarza Sempozyumu, 19-22 Haziran 2008, Kayseri
   Tomarza ve Köyleri Ahalisinin Voyvodaların Zulmünden Dolayı Yaptığı Şikayet ve Bu Konuda Alınan Tedbirler,    I. Tomarza Sempozyumu, 19-22 Haziran 2008 Kayseri
   Afşar Firarilerinin Yakalanması ve Tenkili Faaliyetinde Vecihi Paşa’nın Tomarza’yı Merkez Edinmesi,    I.Tomarza Sempozyumu, 19-22 Haziran 2008, Kayseri
   Tayyarzâde Atâ’nın Şiirlerinde Gurbet Teması,    I.Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, 9-10 Aralık 2004 Kırıkkale.
   Tayyarzâde Atâ Tarihi’nin 4-5.Ciltleri ve Edebiyat Tarihimiz Açısından Önemi,    I.Türkiyat Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2005, Gazi Üniversitesi, Ankara
   Şemseddin-i Sivasî’nin Nakd-ı Hatır Adlı Eserinin Münih “Bayerische Staatsbibliothek” Nüshasının Tanıtımı,    Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas Valiliği,21-25 Mayıs 2007 Sivas
   Burdur Mutasarrıfı Ali Ruhi'nin Atatürk'le Eşi Latife Hanım'a Armağan Ettiği Anavatan Adlı Tiyatro Eseri,    I.Burdur Sempozyumu 16-19 Kasım 2005
   Çeşmeli Şairlerin Turizme Etkisi,    Çeşme Ulıusal Turizm Sempozyumu,21-23 Kasım 2007, Çeşme
   Şair-Şiir-Turizm İlişkisi ve Adıyamanlı Şairlerin Turizme Etkisi,    ll.Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu, 10-12 Ekim 2008 Adıyaman
   Hicaz’a Hac İçin Gelip, Geri Dönmeyerek Dilencilik Yapan Afrikalı Dilenciler(Tukrûrîler),    Bir Kent Sorunu: Dilencilik, İBB, 18-19 Ekim 2008 İstanbul
   II. Abdülhamid Döneminde Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Sansürü ve Yasaklanması,    Ulusal Basından Sansürün Kaldırılışının 100.Yılı Kongresi, MÜ İletişim Fak. 9-10 Ekim 2008
   Din Hizmetlerinde Şiir ve Manzum Metinlerin Yeri,    DİB I. Din Hizmetleri Sempozyumu,03- 04 Kasım 2007, Ankara
   Milli Mücadele Yıllarında Sivas'ta Yayınlanan Dilek Mecmuası,    Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas Valiliği İKTM, 27-29Ekim 2008, Sivas
   Süleyman Faik´in Tarih-i İçel ve Karaman Adlı Eseri,    Mersin Sempozyumu, 19-22 Kasım 2008 Mersin
   Süleyman Faik´in Tarih-i İçel ve Karaman Adlı Eserinde Selinti ile İlgili Bilgiler,    Selçukludan Cumhuriyete Gazipaşa Sempozyumu, 6-8 Kasım 2008, Gazipaşa
   İhsan Ozanoğlu`nun yazdığı mecmua-i eş`arlar üzerinde incelemeler ,    İhsan Ozanoğlu Sempozyumu, Kastamonu Valiliği İKTM, 14 Şubat 2009, Kastamonu
   Hilmi Yavuz'un "İnançsız" şiirinde sarı renk ve düşündürdükleri ,    I.Hilmi Yavuz Akademik Sempozyumu, 19 Nisan 2009, Mardin
   Şemsi Paşa'nın Manzum Vikaye Şerhi,    Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Adıyaman Üni.,15-16 Mayıs 2009
   İncesu Voyvodası Hacı Mahmud’un İncesu’da şikayete yol açan uygulamaları,    I.Ulusal İncesu Sempozyumu, 22-24 Ekim 2010 İncesu/Kayseri
   Kayseri civarında ehl-i örf taifesinin haksızlıkları ve İncesu kazasının Kayseri'den ayrılıp Niğde'ye bağlanma isteği,    I.Ulusal İncesu Sempozyumu, 22-24 Ekim 2010 İncesu/Kayseri
   Gülzâr-ı Ma’nevî Vikâyetü’r-Rivâye’nin Türkçe Tercümesi midir?,    I.Ulusal İbrahim Tennuri Sempozyumu, 3 Haziran 2011, Kayseri
   Kırıkkale Karakeçilileri Üzerinde Bir Folklor Araştırması,    Geçmişten Geleceğe Kırıkkale Tarihi ve Halk Kültürü Sempozyumu, 14-15 Kasım 2011
    İnanç Turizmi Açısından Ahmed Remzi’nin Karaman Seyahatnamesi,,    Karaman İnanç ve Kültür Turizmi Sempozyumu, 23-24 Mart 2012, Karaman
   Osmanlı Tababetinde Mühim Bir Aile:Hayatizadeler,    Türk-İslam Geleneğinde Aile Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2013, MÜ, İstanbul.
   Osmanlı Medreselerinde Okutulan Belâgat Kitapları,    Medreseler ve Din Eğitimi Sempozyumu, 25-27 Ekim 2013, Siirt.
   Milli Mücadele Yıllarında Maraş’ra Çıkan Âmâl-i Milliye Gazetesi,    Cumhuriyet Döneminde Maraş Sempozyumu, 15-16 Kasım 2013, Kahramanmaraş.
   Âmâl-i Milliye Gazetesi’nde Millî Mücedele ve Maraş Zaferine Dair Ayrıntılar,    Milli Mücadele’de Güney Bölgesi Sempozyumu, 25-27 Aralık 2013 Gaziantep.
   Resmî-i Kayseri Seyahatnâmesinde Çorum ve Civarı İle İlgili Bilgiler,    Her Yönüyle İskilip: Dünü, Bugünü, Yarını” Sempozyumu, 9-11 Ekim 2014, Hitit Üni./İskilip Kaymakamlığı.
   İskilip’li Atıf Efendi İle İlgili Osmanlı Arşiv Belgeleri,    Her Yönüyle İskilip: Dünü, Bugünü, Yarını” Sempozyumu, 9-11 Ekim 2014, Hitit Üni.//İskilip Kaymakamlığı.
 
Alanında Yayınlarla ilgili etkinlikler
   Ahilik Üzerine ,    Ahilik Kültürü Haftası, Kırıkkale Valiliği İl Kültür Turizm Müd. 9 Ekim 2007
   Katip Çelebi'nin Hayatı ve Edebi Kişiliği,    Katip Çelebi'nin 400.Doğum Yıldönümü, Kırıkkale Valiliği İl Kültür ve Turizm Müd., 27 Mayıs 2009
   Bektaşilik ve Mevlevilik arasındaki ortak noktalar,    Hacı Bektaş-ı Veli’nin 800. doğum yılı töreni, Kırıkale Valiliği İl Kültür ve Turizm Müd., 14 Ekim 2009
   İstiklal Marşı'nın mana ikliminde bir yolculuk,    İstiklal Marşı'nın kabulü yıldönümü töreni, Kırıkkale Valiliği İl Müftülüğü,16 Mart 2010
   Nevruz'la ilgili düşünceler,    Nevruz Bayramı, Kırıkkale Valiliği İl Kültür Turizm Müd., 21 Mart 2010
   Ahilik Üzerine ,    Ahilik Kültürü Haftası, Kırıkkale Valiliği İl Kültür Turizm Müd. 12 Ekim 2010
   Nevruz üzerine,    Kırıkkale Valiliği, Nevruz günü kutlamaları, 21 Mart 2011
   UA Evliya Çelebi Sempozyumu'nda sunulan "Seyahatname Muzır mıdır" bildirisi üzerine röportaj,    TRT Radyo 1'de yayınlanan Kulak Misafiri programı
 
Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda panelist olma
   Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin Basımıyla İlgili Bilinmeyenler,    Eviya Çelebi ve Syahatnamesi Paneli, Kırıkkale Üni.-Kırıkkale Valiliği, 27 Nisan 2011 Kırıkkale
 
Yöneticilik görevleri
   Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı,    3 Kasım 2010-
    Kırıkkale Üni. Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği,    2008-2001, 2013-
 Kırıkkale Üniversitesi Önceki Sayfa Son Güncelleme : 26.02.2016 00:04